je prázdný Košík

Jste na stránce: Zdravé ponožky / O nás / Obchodní podmínky

je prázdný Košík

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

Preambule

Jelikož si velice hodně vážíme vašeho zájmu o nákup v našem internetovém obchodě, naše práce nás nesmírně těší a opravdu rádi bychom tyto stránky provozovali i v budoucnu, poslušně jsme sestavili následující seznam rok od roku obsáhlejších informací vyžadovaných vskutku zcela jednoduchou, naprosto jednoznačnou a srozumitelně definovanou právní úpravou sestavenou skutečnými odborníky a posvěcenou našimi bezesporu upřímnými, pracovitými a v zájmu lidu smýšlejícími zákonodárci, který by mohl uspokojit případné nároky nestranných a spravedlivě smýšlejících pracovníků kontrolních orgánů …
Přestože předpokládáme, že zákazníci nakupující v našich provozovnách jsou svobodnými, svéprávnými a jedinečnými osobnostmi, a označovat ty méně právně zdatné „osobami průměrného rozumu“ považujeme za krajně nevhodné a nedůstojné, pro jednodušší orientaci už v tak zbytečně obsáhlém a složitém shluku právních pojmů a v mnoha pod hrozbou sankce nuceně opakovaných případech definice obecně známých skutečností a informací, dovolujeme si z důvodu skutečně co nejjednodušší orientace v tomto texu dle našeho názoru ty pro zákazníky skutečně důležité části barevně zvýraznit.
Rádi bychom vás také ujistili o naší upřímné snaze provádět veškeré úkony související s prodejem v internetovém obchodu ZDRAVEPONOZKY.cz s maximálním důrazem na kvalitu námi poskytovaných služeb a spokojenost zákazníka a o připravenosti a ochotě řešit jakékoliv případné vzniklé spory dohodou.
Účelem každého uzavřeného obchodu je totiž dle našeho názoru především oboustranná výhodnost.

I. Základní ustanovení obsahující povinná sdělení před uzavřením Smlouvy

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále je „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), jimiž jsou:

Prodávající, kterým je společnost Zdravé ponožky cz s.r.o., ič 21026467 se sídlem Tylovo náměstí 4, Praha 2.
a
Kupující, kterým je buď (konečný) spotřebitel, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání jedná s úmyslem uzavřít Smlouvu s Prodávajícím nebo podnikatel, tedy osoba, jenž samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že měl neomezeně možnost se s těmito VOP seznámit, že se s nimi seznámil, zejména pak s částmi obsahujícími sdělení před uzavřením Smlouvy, Reklamační řád a způsoby dodání a platby Zboží, a že s nimi výslovně a bezvýhradně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Předmětem koupě je Zboží nebo služba uvedené v potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá Smlouva (dále jen „Zboží“).
Předmětem Smlouvy ani součástí kupní ceny není jakákoliv případná úprava nabízeného Zboží.

Potřebné informace stran označení vybraného Zboží nebo Zboží a služby, o které má Kupující zájem včetně dostačujícího popisu jejich hlavních vlastností, jakož i informace o ceně tohoto Zboží jsou volně přístupné v internetových obchodech Prodávajícího.
Informace o dostupných způsobech platby a volitelných způsobech dodání a nákladech na dodání nebo plnění jsou dispozici zde.
Veškeré potřebné údaje a informace o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv lze nalézt zde.

V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník (dále jen („OZ“) sděluje Prodávající následující informace:

Prodávající nemá povědomí o tom, že by se náklady na prostředky komunikace na dálku používané Kupujícími a Prodávajícím za účelem nákupu Zboží lišily od základních sazeb jednotlivých operátorů

Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím v případě volby způsobu úhrady platba převodem

Ceny Zboží v internetových obchodech provozovaných Prodávajícím jsou smluvní a obsahují DPH a veškeré daně a poplatky, neobsahují však ceny nákladů na dodání případně vyskladnění a manipulaci se Zbožím.

Náklady na expedici a dodání Zboží se liší podle zvolené metody dodání Zboží, případně poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

V případě, že Kupujícím je (konečný) spotřebitel, náleží mu právo od Smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak) bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí Zboží, přičemž pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu) nebo může využít formulář pro odstoupení od Smlouvy na stránkách internetových obchodů prodávajícího, přičemž k dodržení čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před jejím uplynutím.

V případě odstoupení od Smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o Smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), na kterou se Kupující může obrátit s případnou stížností

Nedojde-li k dohodě mezi Kupujícím a Prodávajícím ohledně platnosti či rozsahu plnění Smlouvy, může se Kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů například na internetové adrese www.vasestiznosti.cz, jinak na příslušný soud

Smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupujícímu je dána možnost před uzavřením Smlouvy si jakékoliv nabízené Zboží, v provozovnách Prodávajícího určených pro styk s veřejností po domluvě zcela nezávazně prohlédnout, zkontrolovat a případně i vyzkoušet, umožňuje-li to jeho povaha.

Kupující (spotřebitel) nemůže odstoupit od Smlouvy:

 • o poskytování služeb splněných s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy
 • o dodávce Zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího
 • o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které vyňal z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a dále nabízet k prodeji (punčochové Zboží, ponožky, spodní kalhotky)
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby
 • o ubytování, dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit)

Po odstoupení od této Smlouvy vrátí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy obdržel informaci o rozhodnutí Kupujícího od Smlouvy odstoupit, všechny platby, které od kupujícího obdržel, a to včetně nákladů na dodání, krom nákladů na dodání vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob dodání Prodávajícím nabízený.
Pro navrácení platby bude použit stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud nebylo výslovně určeno jinak. V případě platby dobírkou vrátí Prodávající Kupujícímu přijaté plnění převodem na bankovní účet, uvedený v odstoupení od Smlouvy. Pokud Kupující číslo takového účtu Prodávajícímu nesdělí, není tento povinen dodržet uvedenou čtrnáctidenní lhůtu. Kupujícímu odstoupením od Smlouvy v žádném případě nevzniknou další náklady. Kupujícímu však vznikne povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
Kopie Smlouvy, resp. příslušného daňového dokladu, bude uložena na datovém zařízení Prodávajícího, Kupující však k ní nebude mít přístup. Na písemnou (elektronickou) žádost Kupujícího může Prodávající zaslat v přiměřené lhůtě Kupujícímu kopii tohoto dokladu ve standartním formátu .pdf.

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít přijmutím návrhu na uzavření Smlouvy na webových stránkách provozovaných Prodávajícím tak, že vybrané Zboží vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má neomezeně právo měnit jak požadované plnění, způsob dodání Zboží i formu úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky před tím vložil. Kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení způsobu dodání a způsobu úhrady kliknutím na tlačítko „závazně odeslat“ a přijetím objednávky Prodávajícím.  Za případné chyby při přenosu dat však Prodávající nenese odpovědnost. Uzavření Smlouvy
Prodávající potvrdí Kupujícímu informativním emailem obsahujícím kopii objednávky v .pdf formátu na Kupujícím v objednávce zadaný email.
Přílohou tohoto potvrzení jsou dále aktuální VOP včetně Reklamačního řádu. Vzniklou Smlouvu (objednané Zboží, jeho množství, dohodnutou cenu, způsob platby a dodání Zboží) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Uzavřená Smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a splnění povinností vyplývajících z právních předpisů a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
Smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží nebo poskytne službu, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že Zboží nebo službu převezme a zaplatí Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
Prodávající Kupujícímu odevzdá Zboží, jakož i doklady, které se k nim vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke Zboží v souladu se Smlouvou. Prodávající splní svou povinnost odevzdat Zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se Zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li být Zboží odesláno, odevzdá Prodávající Zboží Kupujícímu, kterým je podnikatel, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní Smlouvy vůči dopravci; Kupujícímu, kterým je spotřebitel však až v okamžiku, jakmile mu Zboží předá dopravce.
Je-li Prodávajícím dodáno větší množství Zboží, než bylo ujednáno, je kupní Smlouva i na přebytečné Zboží, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Prodávající si tímto vyhrazuje vlastnické právo k Zboží, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve až úplným zaplacením kupní ceny, to znamená, že Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího již převzetím Zboží.

Není-li smluvně ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí Prodávající Zboží podle zvyklostí způsobem potřebným pro jeho uchování ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající Zboží pro přepravu.

IV. Vady

Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu jsou považovány i plnění jiná než dohodnuté a vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, která byla způsobena porušením povinnosti Prodávajícího.

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že je Zboží při převzetí bez vad, zejména že v době, kdy Zboží převzal:

 • mělo vlastnosti, které si strany ujednaly, a není-li takového ujednání, pak takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží či na základě reklamy jimi prováděné.
 • se toto Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá.
 • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, což se však netýká případů, kdy:

 • Zboží bylo pro vadu prodáváno za nižší cenu (možnost uplatnit právo z vady se tudíž nevztahuje na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána).
 • Zboží bylo opotřebeno jeho obvyklým užíváním.
 • se jedná o použité Zboží, a tedy na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí kupujícím.
 • to vyplývá z povahy Zboží.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Je-li Zboží vadné a jedná-li se o Zboží prodávanou za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

Kupující má povinnost si Zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství (v provozovnách Prodávajícího s prodejní dobou pro veřejnost a obsluhou má Kupující možnost ještě před samotným uzavřením Smlouvy si Zboží řádně prohlédnout a případně i vyzkoušet). Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím Zboží, tentýž následek má i nepřevzetí Zboží Kupujícím, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.
Škoda na Zboží vzniknuvší po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže by škoda byla způsobena porušením povinnosti Prodávajícího. Prodlením strany s převzetím Zboží vzniká druhé straně právo účtovat poplatek za uskladnění za každý den v obvyklé výši, případně Zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co mu poskytla dodatečnou a přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, je-li Kupující v prodlevě s placením, kterým je předání Zboží podmíněno.

V. Podstatné porušení Smlouvy a nepodstatné porušení Smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • na odstranění vady opravou Zboží.
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • od Smlouvy odstoupit.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, anebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí v případě, požadoval-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení Smlouvy. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas (v přiměřené lhůtě) nebo vadu Zboží odmítne odstranit (oznámí, že vadu neodstraní nebo odstranit nemůže), může Kupující požadovat namísto odstranění vady slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může být Prodávajícím dodáno to, co chybí, nebo odstraněna právní vada. Jiné vady mohou být Prodávajícím odstraněny podle jeho volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží, nesmí tím však Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v takovém případě odstranitelné vady, kdy nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě náleží Kupujícímu i právo od Smlouvy odstoupit.

Kupující, je-li jím spotřebitel, má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Splní-li svou povinnost Prodávající dodáním nového Zboží, vrátí mu Kupující na jeho náklady Zboží původně dodané.
Neoznámí-li však Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží.

VI. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se dle platných právních předpisů v případě jejího poskytnutí Prodávající zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží.
Prodávající poskytuje tuto záruku pouze ve specifických případech a Kupujícího na tuto skutečnost vhodně upozorní.
Záruční doba běží od odevzdání Zboží Kupujícímu; byla-li Zboží podle Smlouvy odeslána, běží od dojití Zboží do místa určení.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího vnější událost, kterou Prodávající nemohl ovlivnit.

VII. Odstoupení od Smlouvy

Kupující, je-li jím spotřebitel, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta běží ode dne uzavření Smlouvy a jde-li o:

 • Smlouvu, pak ode dne převzetí Zboží.
 • Smlouvu, jejímž předmětem je dodání několika druhů Zboží nebo částí, pak ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.
 • Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, pak ode dne převzetí první dodávky Zboží.

Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou podobu a Kupující jej může učinit buďto prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od Smlouvy na internetových stránkách Prodávajícího a Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí nebo korespondenčně zasláním písemného odstoupení na adresu: Karel Polášek, Tylova pasáž, Tylovo náměstí 4, 120 00, Praha 2.
Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem jeho převzetí prodávajícím (není tedy nezbytně nutné pro naplnění lhůty doručit i samotné Zboží).

V zájmu urychlení vyřízení odstoupení od Smlouvy Prodávající doporučuje zaslat Zboží na adresu, ze které bylo Zboží odesláno spolu s písemným odstoupením obsahujícím následující údaje: jméno a příjmení Kupujícího, jeho adresu, datum objednání a datum převzetí a označení případně popis Zboží a jeho množství, bankovní účet, na který má Prodávající vrátit přijaté plnění, případně podpis Kupujícího a důvod odstoupení (není podmínkou).

Odstoupí-li Kupující od Smlouvy v tomto případě, zašle na své náklady Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení Zboží, které obdržel a které je předmětem odstoupení od Smlouvy. Právo kupujícího na odstoupení od Smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží, v takovémto případě by tudíž měl Kupující zaslat zpět Zboží nepoužité, úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a pokud možno originálně zabalené nebo alespoň včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém jej převzal. Kupující v takovémto případě odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Kupující nemá právo od Smlouvy odstoupit v případech specifikovaných v článku I.
Poté Prodávající vrátí Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. Pokud si Kupující zvolil jiný než nejlevnější nabízený způsob dodání, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.
Prodávající však nemá povinnost vrátit přijaté plnění dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží již odeslal.

V případě, že Prodávající poskytuje se Zbožím i dárky, podmínkou jejichž získání je nákup vraceného Zboží v provozovnách Prodávajícího, tedy uzavření Smlouvy, pak případná darovací smlouva je uzavřena s podmínkou, že využije-li Kupující svého práva odstoupit od Smlouvy, tato pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným Zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Jejich nezaslání zpět bude Prodávajícím považováno za bezdůvodné obohacení se všemi právními důsledky z toho plynoucími. Nelze-li již z ospravedlnitelného důvodu předmět bezdůvodného obohacení vrátit, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši ceny v čase a místě obvyklé.
V případě, že Prodávající nabízí se Zbožím i budoucí nebo následné výhody, podmínkou jejichž získání je nákup vraceného Zboží v provozovnách Prodávajícího, tedy uzavření Smlouvy, vzdává se Kupující odstoupením od Smlouvy práva na jejich využití a nebudou mu Prodávajícím poskytnuty.

Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží.
 • použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady.
 • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím.
 • prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití.

Neoznámí-li Kupující vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

VIII. Ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy a k marketingovým akcím Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, vyjma situací, kdy jde o dodání nebo způsob platby nebo s tím Kupující vyjádřil souhlas. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem naplnění Smlouvy a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízení (EU) 2016/679 na zabezpečených zařízeních ve výlučném vlastnictví Prodávajícího. S ohledem na ochranu osobních údajů a nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) má Prodávající povinnost chránit osobní údaje pomocí adekvátních bezpečnostních opatření, ohlašovat dozorovému úřadu případy porušení zabezpečení osobních údajů, získat souhlas se zpracováním osobních údajů a uchovávat záznamy o aktivitách týkajících se zpracovávání osobních údajů.
Kupující dává odesláním objednávky Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu Smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Karel Polášek, Tylova pasáž, Tylovo náměstí 4. 120 00, Praha 2 nebo na emailovou adresu. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím odkazu „Přihlášení“ včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších nezcizitelných zákonných práv k těmto údajům. S ohledem na ochranu osobních údajů a nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) má Kupující právo požadovat vymazání svých osobních údajů, požadovat opravu chyb v osobních údajích, odmítnout zpracování osobních údajů a požadovat vyexportování osobních údajů.

IX. Provozní doba

Objednávky na stránkách internetových obchodů Prodávajícího jsou přijímány 24 hodin denně po celý rok bez omezení, jejich vyřizování a komunikace s Kupujícím ohledně těchto objednávek jsou však omezeny pracovními dny a dobou obvyklou pro vyřizování objednávek.

X. Ceny

Ceny Zboží jsou smluvní a zobrazované na stránkách Prodávajícího vždy aktuální a platné.
Ceny jsou konečné a obsahují DPH, případně všechny další daně a poplatky, které musí Kupující zaplatit.
Uvedené ceny Zboží jsou uvedeny vždy za nejnižší prodejní jednotku (kus nebo pár) vyjma případů, kdy prodejní balení obsahuje více kusů nebo párů. Tato skutečnost je pak vždy udena u jedotlivé varianty nabízeného Zboží. Cena Zboží nezahrnuje náklady na dodání a platbu Zboží ani náklady komunikace na dálku.

Zlevněné zboží je v našem Ehopu označeno barevnou vlaječkou v rohu vyobrazení produktu obsahující údaj o přibližné procentní výši slevy, která má však pouze informační charakter a je toliko orientační. Zákazník má před nákupem možnoust se s konečnou cenou produktu neomezeně seznámit u detailu produktu, kdy cena po slevě je uvedena černě u každé barevné a množstevní varianty zvlášť  a červeně přeškrtnutě je pak uvedena původní prodejní cena.
Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob jednotlivých druhů a variant akčního Zboží nebo v době časově určené případně do odvolání.
V případě, že je zobrazená cena nabízeného Zboží i přes veškerou snahu Prodávajícího, ať už z důvodu lidského pochybení nebo technické chyby či nedostatku rozdílná od ceny skutečné, evidované v ceníku nebo systému Prodávajícího o více než 10% směrem nahoru nebo dolů, uvědomí o této skutečnosti Prodávající neprodleně Kupujícího a sdělí cenu skutečnou, pokud tento se změnou nesouhlasí, mají obě strany právo bez dalšího od Smlouvy odstoupit a nevznikají jim tímto krokem žádné závazky ani nároky.

XI. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky Zboží.
Objednávat je možno pouzr prostřednictvím formuláře přístupného na stránkách Prodávajícího.
Kupující odesláním objednávky uděluje Prodávajícímu výslovný souhlas k tomu, že tento může po spotřebiteli požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě Smlouvy, pokud tyto Prodávajícímu vznikly v důsledku skutečností, které nemohl ani při nejlepší vůli ovlivnit anebo nemohly být stanoveny předem.

XII. Platební podmínky

Kupujícímu je dostatečně srozumitelně a s dostatečným předstihem dána možnost zvolit si způsob platby Zboží.
Akceptované platební metody jsou přístupné zde.

XIII. Dodací podmínky

Kupujícímu je dostatečně srozumitelně a s dostatečným předstihem dána možnost zvolit si způsob dodání Zboží, a to buď osobní odběr nebo dodání prostřednictvím služeb nabízeného dopravce.
Při platbě předem si Zboží může převzít pouze Kupující, což prokáže nejlépe platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, přičemž zároveň musí prokázat splnění podmínky platby předem, nejlépe výpisem z účtu. Prodávající nemá povinnost v tomto případě předat Kupujícímu Zboží dříve, než byly peněžní prostředky na jeho účet.
Zboží je možno kupujícímu zaslat prostřednictvím z nabídky zvolené přepravní služby, přičemž obvyklá doba dodání je dva pracovní dny. Cena takovéhoto způsobu dodání se řídí ceníkem platným v den objednávky Zboží.
Prodávající neumožňuje jiný způsob dodání Zboží Kupujícímu než ten, který si může sám zvolit před odesláním objednávky, ledaže by se najiném způsobu dodání výslovně s Kupujícím dohodli a Prodávající by tuto dohodu písemně potvrdil.
Ceník dodání Zboží je přístupný zde.
Kupující je povinen si v případě volby způsobu dodání prostřednictvím služeb přepravní společnosti bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, celistvost a nepoškozenost obalu a zejména lepicí pásky). V případě, že je zásilka neúplná nebo poškozená nebo se takovou jeví je Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, přičemž by o této skutečnosti měl co nejdříve uvědomit Prodávajícího; v případě převzetí takovéto zásilky pak doporučuje Prodávající bezpodmínečně sepsat s dopravcem škodní protokol obsahující zejména popis poškození, popřípadě pořídit fotodokumentaci a tyto bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva Zboží reklamovat, Prodávající však může prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní Smlouvou.

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP včetně jejich případných součástí jsou platné od 1. 5. 2024 a ruší všechna předchozí znění VOP a jsou k dispozici v sídle a provozovnách Prodávajícího nebo na www.zdraveponozky.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění.

© e-shop ZDRAVÉ PONOŽKY 2024

 

0.065254211425781