je prázdný Košík

Jste na stránce: Zdravé ponožky / O nás / Reklamační řád

je prázdný Košík

Reklamační řád


Preambule

Tento Reklamační řád (dále jen „řád“) byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (§2085 až §2127 a §2158 až §2174) a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (§ 15 a § 19) ve znění pozdějších předpisů a upravuje práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího v případě, že i přes veškerou snahu prodávajícího zachovat vysokou kvalitu nabízeného předmětu koupě (dále jen „zboží“) vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práva z vadného plnění. Tento řád upravuje postup při uplatnění práva z vadného plnění při velkoobchodním a maloobchodní prodeji jakož i při prodeji zboží prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.


Článek 1
Úvodní ustanovení

Prodávajícím je společnost Zdravé ponožky cz s.r.o., ič 21026467 sídlící na adrese Tylovo náměstí 4, Praha 2, zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 395831.
Kupujícím je každý spotřebitel.
Reklamace musí být vždy uplatněna v souladu s tímto řádem. Záležitosti tímto řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Kupující má možnost seznámit se s tímto řádem kdykoliv během prodejní doby na v provozovně určené pro styk s veřejností případně je tento řád volně přístupný na internetové adrese www.zdraveponozky.cz, www.tylovapasaz.cz a www.olet.cz.
Zákonem stanovenou lhůtu k uplatnění reklamace nelze považovat ani zaměňovat za životnost zboží, která je vždy s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání rozdílná. Za životnost zboží je obecně považována doba, po kterou při správném používání a správném ošetřování nebo údržbě může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, okolnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám kupujícího (konečného spotřebitele). Zákazník by měl před zakoupením výrobku vzít v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení i způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním (obecně známým nebo doporučeným) pravidlům užívání tohoto zboží a zohlednil všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jakými mohou být například nadměrná intenzita užívání nebo užívání k nevhodnému účelu.
Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží může podstatně zkrátit jeho plnou funkčnost a životnost.  V kamenných provozovnách i na webových stránkách je k dispozici dostatečný počet informací o použitých materiálech a podrobný popis symbolů a pokynů údržby. Na vyžádání je též veškeré potřebné informace získat u obsluhujícího personálu.

Článek 2
Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží, jež mělo při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projevily až později. Právo kupujícího reklamovat zboží založí i vada projevivší se později, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Pokud je kupujícím konečný spotřebitel a projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže prodávající prokáže opak. Záruka za jakost není tímto článkem reklamačního řádu dotčena.

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady v případech, kdy jím předané zboží:

  • nemá vlastnosti, které si kupující a prodávající ujednali a chybí-li ujednání, tak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
  • není vhodné k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
  • neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost či provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  • není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti (plyne-li z dokladu o předání zboží, že prodávající dodal menší množství zboží, nevztahuje se na chybějící zboží odpovědnost prodávajícího za vady)
  • nevyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů

Prodávající neodpovídá za vady v případech, kdy:

  • vada na zboží existovala v době převzetí zboží kupujícím a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny
  • vada vznikla na zboží jeho opotřebením způsobeným obvyklým užíváním
  • vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou nebo úpravou, pokud tuto neprovedl prodávající, neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby či mechanickým poškozením
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

Článek 3
Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá za to, že kupujícím převzaté zboží je v souladu s právními předpisy, v ujednaném množství a v obvyklé jakosti a provedení a hodící se k účelu pro tuto věc obvyklému.
V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže
Při prodeji věci, jenž má vadu, která nebrání jejímu užívání k danému účelu, prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a sdělí, o jakou vadu se jedná jen v případě, není-li to zřejmé již z povahy jejího prodeje.
Kupující je povinen si předmět koupě podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (v případě uzavření kupní smlouvy v provozovně s prodejní dobou pro veřejnost, je mu tato možnost dána ještě před samotným uzavřením kupní smlouvy) a přesvědčit se o jeho vlastnostech (tvaru, barvě, kvalitě) a množství. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dodáním zboží kupujícímu. Způsob a místo dodání vyplývá z povahy prodeje a ze smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím nebo obecně závazných právních předpisů.
Kupující je povinen věnovat prohlídce předmětu koupě náležitou péči, a to alespoň s vynaložením obvyklé pozornosti, a pokud je kupujícím podnikatel, provádět prohlídku tak, aby byly zjištěny všechny vady, které bylo možno zjistit prohlídkou provedenou s vynaložením odborné péče.


Článek 4
Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle předchozího článku. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě tak závažné vady, u které prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo vědět musel, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující, dle své volby, právo na odstranění vady dodáním věci nové či chybějící části nebo opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při uplatnění vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Článek 5
Smluvní záruka za jakost

Prodávající neposkytuje nad rámec platných povinností stanovených právními předpisy na jím prodávané výrobky záruku za jakost vyjma případů, kdy tuto záruku poskytuje samotný výrobce uvedením rozsahu takovéto záruky přímo v reklamě na tento výrobek, na výrobku samotném nebo jeho obalu. Pokud jsou však výrobcem stanoveny podmínky pro získání takovéto záruky, je kupující v případě uplatnění svého práva u prodávajícího povinen věrohodně prokázat prodávajícímu splnění těchto podmínek.  Její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list výrobce nestanoví něco jiného.
Kupujícímu nenáleží právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost, což neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Článek 6
Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může reklamaci uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží, je-li kupujícím spotřebitel, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, může reklamaci uplatnit ve lhůtě 6 měsíců. Po uplynutí lhůty nelze reklamaci uplatnit, ledaže výrobce prodávaného zboží poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.
Kupující uplatní reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za znehodnocení, poškození nebo zničení zboží, bylo-li kupujícím užíváno, ačkoliv tento o reklamované vadě věděl a své právo neuplatnil bez zbytečného odkladu.
Byla-li reklamace kupujícího uznána oprávněnou, neběží lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže z tohoto důvodu řádně užívat.
Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění. Lhůta pro uplatnění reklamace zboží končí uplynutím 24 měsíců od převzetí zakoupeného zboží. Pro odstranění pochybností se za den počátku běhu lhůty považuje při osobním odběru den vyznačený na dokladu o koupi a při využití služeb přepravní společnosti den předání zásilky kupujícímu. To neplatí v případě, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V takovémto případě je předmět koupě kupujícímu odevzdán již v okamžiku jejího předání přepravci.
Kupujícímu dále nenáleží uplatnění práva reklamace, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Kupující není oprávněn uplatnit právo reklamace vady, která byla vytýkána již v minulosti a na kterou byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny a kupující s tímto postupem vyjádřil souhlas.


Článek 7
Vyřízení reklamace

Kupující má právo uplatnit osobně reklamaci u prodávajícího (v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží), případně i v jeho sídle (místě podnikání). Za tímto účelem je v provozovnách s prodejní dobou pro veřejnost přítomen vždy pracovník pověřený příjmem reklamací po celou jejich provozní dobu. V místě podnikání je možné přijmout reklamaci pouze v předem dohodnutou dobu.
Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to nejlépe předložením prodejního dokladu nebo jiným, věrohodným způsobem.
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří dnů, do této doby se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající převezme reklamovaný výrobek a kupujícímu vydá písemné potvrzení s uvedením údajů o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, v případě opravy i provedení opravy a dobu jejího trvání a dále charakterizuje namítanou vadu, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace i to, jak bude kupující informován o jejím vyřízení.
Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit již jednou zvolený způsob vyřízení reklamace v průběhu reklamačního řízení vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení nebude možno vůbec nebo včas uskutečnit.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodli na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je pak prodávající povinen při převzetí kupujícímu písemně potvrdit a kupující stvrdí svým podpisem převzetí vráceného, vyměněného nebo opraveného reklamovaného zboží zpět.
Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné.

Článek 8
Náklady reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující o své vůli, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady, přičemž náklady na posouzení v případě takovéto dohody pak nese ten, v jehož neprospěch byl posudek vyhotoven.
Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů například na internetové adrese www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.
Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


Tento řád je účinný od 1. května 2024 a ruší platnost všech předchozích reklamačních řádů.

Zdraveponozky.cz ©

0.080107927322388